نویسنده = ������������ �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت‌های بخش زیرین سازند لار در البرز مرکزی، جنوب خاوری بهشهر

دوره 9، شماره 34، زمستان 1393، صفحه 75-90

محبوبه اصغری؛ نادر کهنسال قدیم وند؛ حمید رضا ناصری؛ حسینعلی مختارپور؛ عیسی متاجی