افیولیت ملانژهای شرق کرمانشاه (جنوب‌غرب بیستون)، غرب ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد زمین‌شناسی، دانشگاه نیگاتا، نیگاتا، ژاپن

چکیده

افیولیت ملانژها (ژوراسیک میانی تا اوایل کرتاسه زیرین) دارای رخنمون خوبی در جنوب‌غرب بیستون، شرق کرمانشاه هستند. در مطالعه حاضر چهار برش چینه‌شناسی از افیولیت ملانژهای فوق به ضخامت 5/55 متر جهت معرفی واحدهای رسوبی آن مورد مطالعه قرار گرفت. این مجموعه سنگی از دیاباز اسپیلیتی، تراکی بازالت اسپیلیتی شده، بازالت آندزیتی، آندزیت پورفیری، بازالت اسپیلیتی، سرپانتینیت، هاربوژیت سرپانتینیتی شده، سنگ آهک خاکستری حاوی نودل‌های چرت، لایه‌های چرت قرمز، سبز و خاکستری و سنگ آهک خاکستری تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها


[1]   یرالوند، م.، محجل، م.، یساقی، ع.، الیاس زاده، ر. (1386): بررسی ساختار و جایگاه تکتونیکی رادیولاریت های کرمانشاه در پهنه برخوردی زاگرس، بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین کشور. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
[2]   محجل، م.، بیرالوند، م. (1389): الگوی چین خوردگی در رادیولاریت های کرمانشاه و اهمیت آن در زمین ساخت برخوردی در شمال باختر ایران. فصلنامه علمی پژوهشی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سال نوزدهم، شماره 57، صفحات 82-75.
[3]   کریمی باوندپور، ع.ر.، حاج حسینی، الف. (1378): نقشه زمین شناسی یکصدهزارم کرمانشاه. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
[4] Braud, J. (1987): Paleogeographique, magmatique et structural de la region Kermanshah. Iran these the etate, universite de Paris farance, 489 p., Bugq, J.P. and Cheng, GM, 1984- tectonic and structural zonation of southern Tibet, nature, 311:219-255.
[5]  Gharib, F. (2009): Biostratigraphie des Radiolarites de Kermanshah (Iran). Museum National D´ Histoire Naturelle, Paris, PhD thesis.
[6]  Gharib, F., DeWever, P. (2010): Mesozoic radiolarians from the Kermanshah formation (Iran). C.R. Palevol 9, 209-219.
[7]  Matsuoka, A. and Vaziri, S.H. (2013): Mesozoic radiolarian biostratigraphy in pelagic sediments in the Kermanshah area, West Iran. Geological Society of Japan.