بررسی پارامتر چشمه زمین‌لرزه‌های آذرماه 1392 در گستره کرمانشاه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ژئوفیزیک- زلزله‌شناسی، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار ژئوفیزیک- زلزله‌شناسی، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد ژئوفیزیک- زلزله‌شناسی، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه، سازوکار کانونی برای چهار زمین‌لرزه رخ داده در آذرماه 1392 در گستره کرمانشاه با بزرگی 5/4< Mw، از طریق برگردان خطی تانسور گشتاور در حوزه زمان و با استفاده از الگوریتم ایزولا به‌دست‌ آمده است. در این الگوریتم، روش واهمامیخت تکراری برای تمام شکل موج به کار گرفته شده و تابع گرین با روش عدد موج ناپیوسته محاسبه می‌شود. برگردان تانسور گشتاور برای این چهار زمین‌لرزه، لغزش معکوس با کمی مؤلفه امتدادلغز را نشان می‌دهد. عمق مرکزوار محاسبه شده برای این چهار زمین‌لرزه به ترتیب 12، 8، 9 و 10 کیلومتر به‌دست آمده است. گشتاور لرزه‌ای محاسبه شده به‌ترتیب 1017 × 4/2، 1017 × 3/3، 1016 × 1/1 و 1017 × 5/1 نیوتن‌متر است که به‌ترتیب بزرگی‌های گشتاوری 5/5، 6/5، 6/4 و 4/5 را نتیجه می‌دهد. مقدار کاهش واریانس برای چهار زمین‌لرزه رخ داده به‌ترتیب، 71/0، 82/0، 7/0 و 74/0 محاسبه شده است. مکان‌یابی مجدد خردزمین‌لرزه‌ها و مقطع عرضی عمود بر آن‌ها و هم‌چنین سازوکارهای به‌دست‌ آمده، نشان می‌دهد که به‌احتمال زیاد، فعالیت شاخه‌های شمال‌غربی سامانه گسلی پیشانی کوهستان زاگرس مسبب رویداد این زمین‌لرزه‌ها در گستره کرمانشاه بوده است که دارای روند کلی شمال‌غربی– جنوب‌شرقی و شیب تقریبی شمال‌شرقی است.

کلیدواژه‌ها


[1]   آقانباتی، س. ع.، 1383، زمین‌شناسی ایران. 586، انتشارات سازمان زمین‌شناسی ایران، تهران.
[2]   یمینی‌فرد، ف.، 1391، پارامترهای چشمه زمین‌لرزه 25 مهرماه 1388 ری- تهران، با بزرگی گشتاوری 3/4، مجله ژئوفیزیک ایران، شماره 3، 46-58.
[3]  Berberian, M., (1981), Active faulting and tectonics of Iran; Zagros,Hindu kush, Himalaya, Geodynamic Evolution, Am. Geophys. Union and Geol. Soc. Am. Geodyn. Series, 3, 33- 69.
[4] Berberian, M., (1995), Master “blind’’ thrust faults hidden under the Zagros folds: active basement tectonics and surface morphotectonics, Tectonophysics, 241, 193-224.
[5] Bouchon, M., (1981), A simple method to calculation green’s function for elastic layered media, Bull. seism. Soc. Am., 71, 959-971.
[6]  Das, S. and Kostrov, B.V., (1990), Inversion for seismic slip rate and distribution with stabilizing constraints: Application to the 1986 Andreanof Islands earthquake, J. Geophys. Res., 95, 6899–6913.
[7]  Kikuchi, M. and Kanamori, H., (1991), Inversion of complex body waves-III, Bull. seism. Soc. Am., 81, 2335-2350.
[8] Mirzaei, N., Mengtan, G. and Yuntai, C., (1998), Seismic Source Regionalization for Seismic Zoning of Iran: Major Seismotectonic Provinces, Journal of earthquake prediction research, 7, 465-492.
[9]  Molnar, P. and Chen, W.P., (1982), Seismicity and mountain building, in: mountain building Processes, Hsued, K. J. (ed.), Academic Press, pp. 41-57.
[10] Reiter, L., (1990), Earthquake hazard analysis: issues and insights, Colombia University Press, New York.
[11] Sokos, E.N. and Zahradník, J., (2008), ISOLA a FORTRAN code and a MATLAB GUI to perform multiple-point source inversion of seismic data, Comput. Geosci, 34, 967–977.
[12] Sokos, E.N. and Zahradník, J., (2013), Evaluating centroid moment tensor uncertainty in new version of ISOLA software. Seismol. Res. Letters, 84, 656-665.
[13] Tape, W. and Tape, C., (2013), The classical model for moment tensors, Geophys. J. Int., 195, 1701-1720.
[14]Waldhauser, F. and Ellsworth, W.L., (2000), A double-difference earthquake location algorithm: Method and application to the Northern Hayward fault, California. Bull. seism. Soc. Am., 90, 1353–1368.
[15]Zahradnik, J., Serpetsidaki, A., Sokos, E. and Tselentis, G.A., (2005), Iterative Deconvolution of Regional Waveforms and a Double-Event Interpretation of the 2003 Lefkada Earthquake, Greece, Bull. seism. Soc. Am., 95, 159-172.