بررسی مناطق مستعد کانه‌زایی در محدوده‌ی 1:25000 سیاوه‌رود

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‌شناسی

2 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‌شناسی

3 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‌شناسی

چکیده

ورقه 1:25000 سیاوه‌رود با وسعتی حدود 112 کیلومتر مربع در زون البرز بین استان‌های گیلان و زنجان قرار گرفته است. واحدهای سنگی این محدوده شامل سنگ‌آهک، فیلیت‌اسلیتی همراه با کنگلومرا و کوارتزیت می‌باشد. در این محدوده جهت مطالعات دورسنجی با استفاده از تکنیک‌های تلفیق باندی و ایجاد تصاویر کاذب رنگی و خواص طیفی کانی‌ها، از داده‌های Aster به منظور تشخیص و جدایش دگرسانی‌های مختلف در منطقه و تعیین مناطق کانه‌زایی و هم‌چنین به منظور تشخیص گسل‌ها استفاده گردید و دگرسانی‌های آرژیلیک، سریسیتیک، پتاسیک و پروپیلیتیک مشخص شدند. روند غالب گسل‌های منطقه شمال شرق- جنوب غرب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


- اطلس گیتا شناسی استان‌های ایران، 1385، مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی.
- آقا نباتی، س. ع.، 1383، زمین‌شناسی ایران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 707  صفحه.
- حسنی پاک، ع. آ. و شجاعت، ب.، 1379، مدل‌سازی کانسارهای فلزی و غیرفلزی و کاربرد اکتشافی آن، انتشارات دانشگاه تهران، 512 صفحه.
- درویش زاده، ع.، 1370، زمین‌شناسی ایران، انتشارات امیر کبیر، 908 صفحه.
- علوی پناه، ک.، 1382، کاربرد سنجش از دور در علوم زمین، انتشارات دانشگاه تهران، 438 صفحه.
- فاطمی، س. ب. و رضایی، ی.، 1389، مبانی سنجش از دور، انتشارات آزاده، 268 صفحه.
- کریم پور، م. ح. و ملک زاده، آ. و حیدریان، م. ر.، 1389، اکتشاف ذخایر معدنی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 634 صفحه.
-Crosta, A. P., De souza filho, C., Azevedo, F., Brodie., 2003, Targeting key alteration minerals in epithermal deposits in Patagonia, Argentina, using ASTER imagery and principal component analysis, International journal of remote sensing, vol 24, p.4233-4240.
-Green, A.A., Craig, M.D., 1985; Analysis of aircraft spectrometer data with
-logarithmic residuals. Proceedings of AIS Workshop, 8-10 April; JPL Publication,85(41),p.111-119.
-Hellman,M., Ramsey, M.S., 2004 Analysis of hot springs and associated deposits in Yellowstone national park using ASTER and AVIRIS remote sensing, Journal of Volcanology and Geothermal Research,vol 135,p.195-219.
-Hitzman,M.W., Oreskes, N., Enaudi,M., 1992, Geological characteristics and tectonic setting of Proterozoic iron oxide, Precambrian Research,vol58,p.241-287
-Kalinowski, A. and Oliver, S., 2004, ASTER Mineral Index Processing. Remote sensing Application Geoscience Australia. Australian Government Geoscience Website.
-Sabins, F. F, 1999, Remote sensing for mineral exploration, Ore Geology Reviews, vol14,p.157-183
-Vincent, R. K., 1997, Fundamentals of Geological and Environmental Remote Sensing. Geographic Information Science, 366 p.
-Yamaguchi, Y., Fujisada, H., Kahle, A., Tsu, H., Kato, M., Watanabe, H., Sato, I., and Kudoh, M., 2001. ‘ASTER Instrument performance, operation status, and application to earth Sciences.’IEEE 2001 International Geoscience and remote sensing Symposium (IGARSS), 9-13 July. 2 pp.
-Yetkin, E., 2003 Alteration mapping by remote sensing application to Hasandag-Melindiz volcanic complex, MSc thesis, the Middle East Technical University, Turkey.