بررسی غنی‌شدگی و کاهیدگی طلا و عناصر همراه بر اساس داده‌های کانی‌شناسی و ژئوشیمیائی عمقی در کانسار زرشوران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته رشته زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

کانسار زرشوران در حد فاصل جنوب شرق محدوده جغرافیایی استان آذربایجان غربی و به فاصله 5 کیلومتری تا شمال شرق روستای زرشوران و 25 کیلومتری شمال شهرستان تکاب واقع شده است. واحد زرشوران با رسوبات شیست سیاه و میان لایه‌های آهک و دولومیت سنگ‌های آهکی بلورین چالداغ را پوشانیده و خود در زیر واحد توفی و ماسه سنگی قره داش قرار می‌گیرد. کانه‌زایی در منطقه از نوع سولفیدی اپی ترمال تیپ کارلین می‌باشد. و انواع کنترل کننده‌های کانه‌زایی شامل کنترل کننده شیمیایی و ساختاری در منطقه قابل مشاهده است. کارهای اکتشافی عمقی که داده‌های الگو سازی بر مبنای آنها قرار داده شده پاراژنز کانی‌های Au،pb،Zn،As که در بردارنده کانی‌های تیپ کارلین هستند و در چندین زون ضمن تمرکز، همبستگی مثبت نشان می‌دهد. که ثابت کرده است سیال کانه‌دار که از یک منبع در ژرفای زیاد منشاء می‌گیرد و هر جا که زون برشی و کم فشار ایجاد شده، به دلیل تغییر شرایط فیزیکوشیمیایی کانه‌زایی ا نجام داده است.

کلیدواژه‌ها


 • اجاقی،ب، 1375، موضوع مطالعه زمین شناسی اقتصادی و بررسی شکل توده کانسار طلای زرشوران(شمال تکاب)، پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی
 • کریمی، م، 1372، مطالعه سنگ شناسی، کانی شناسی و نحوه تشکیل کانسار طلا و آرسنیک زرشوران (تکاب) پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت معلم .
 • شرکت تحقیق و گسترش صنایع معدنی پارس کانی،1390-تهیه نقشه زمین شتاسی 1.100000 زرشوران، استان آذربایجان غربی.
 • شرکت تحقیق و گسترش صنایع معدنی پارس کانی،1391-گزارش اکتشاف تکمیلی زرشوران، استان آذربایجان غربی.
  • Jwell P.W., (1987).Geology and hydrothermal alteration of the mercur gold depoit, Utah. Econ Geol. V.82,p:1958-1966.
  • RadtkeA.S., (1980). Geology and stable isotope studies of the Carlin gold deposit, Nevada, Econ Geol, V. 75, p:671-672.
  • Radtke, A.S.,(1980).Geology of the Carlin Golddeposit,Nevada,U.S.Geological survey.
  • Sibson,R.H.(1987).Earthquake rupturing as mineralizing agent in hydrothermal systems.Geology,15,701-4