مطالعه ریز ساخت‌ها در توده گرانیتوئیدی بوئین – میاندشت (زون سنندج – سیرجان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشدپترولوژی، دانشگاه شاهرود، گروه زمین شناسی

2 استادیار پترولوژی، دانشگاه شاهرود، عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی

چکیده

توده گرانیتوئیدی بوئین – میاندشت با ترکیب عمده آلکالی فلدسپار گرانیتی، درون متاپلیت‌های درجه پایین تا متوسط زون ساختاری سنندج – سیرجان به سن تریاس و ژوراسیک جایگیری کرده است. مطالعه دقیق مقاطع نازک از 65 ایستگاه مطالعاتی، نشان داد که ریزساخت‌های ماگمایی در بیشتر قسمت‌های این توده نفوذی مشاهده می‌شوند. ریزساختهای ساب ماگمایی در قسمت‌های شمالی، شمال‌غرب و به مقدار کمتر در قسمت جنوبی توده حضور دارند، ریزساخت‌های ساب سالیدوس حالت جامد دمای بالا نسبت به سایر ریزساخت‌های این توده از فراوانی کمتری برخوردارند، ریزساخت‌های حالت جامد دمای پایین در حواشی توده و قسمت‌های شمال و شمال‌غرب توده دیده می‌شوند. میلونیت‌ها نیز در مناطق مرکزی و به سمت شمال و شمال‌غرب منطقه حضور دارند. تمرکز شدت دگرشکلی در قسمت‌های مرکزی به سمت شمال و شمال‌غرب منطقه را می‌توان به وجود پهنه‌های برشی و عملکرد گسل‌ها در این مناطق نسبت داد که با فراوانی ریزساخت‌های ساب سالیدوس حالت جامد دما پایین و میلونیتی مطابقت دارد. بطور کلی ریزساخت‌های ماگمایی و حالت جامد دمای بالا همزمان با جایگیری توده، و ریزساخت‌های حالت جامد دمای پایین پس از جایگیری توده تشکیل شده و تحت تأثیر تنش‌های تکتونیکی بعدی قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


- رضایی کهخایی، م. (1385) پتروژنز و جایگاه تکتونیکی توده گرانیتوئیدی لخشک و دایک‌های آن (شمال غرب زاهدان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ایران.
- قاسمی، ح. (1371) بررسی پترولوژی و زمین شناسی سنگهای آذرین نفوذی منطقه بوئین- میاندشت (جنوب شرقی الیگودرز). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ایران.
-Ahadnejad, V., Valizade, M., Deevsalar, R., Rezaei- kahkhaei, M. (2011) Age and geotectonic      position of the Malayer granitoids: Implication for plutonism in the Sanandaj – Sirjan zone, w iran, N. Jb. Geol. Palaont. Abh. 261/1, 61- 75.
-Ahmadi – Khalaji, A., Esmaely, D., Valizade, M.V., Rahimpour- Bonab, H. (2007) Petrology                                                                                                                                                                                                                                                                                                         and geochemistry of the granitoid complex of Boroujerd, Sanandaj- Sirjan zone, western Iran, Journal of Asian Earth Sciences, 29, 859 – 877.
-Bouchez J.L. Delas C. Gleizes G. Nedelec A. Cuney M. (1992) “Submagmatic microfracture in granite”, geology 20, 35-38.
-Clow, R. D., Morgan, S.S., Casey, m., Sylvesters, A. G., Nyman, M. (1992), The papoose flat pluton of estern California: are assessment of its emplacement history in the light of new microstractural and crystahhographic fabric observations transactions Royal society of Edinburgh, Earth sciences, 88, 361- 375.
-Dickson, F.w. (1996), Porphyroblasts of barium- zoned K- feldspar and quartz, papoose flat, Inyo Mountains, California, genesis and exploration implication, In: Geology and ore Deposits of the American Cordillera: Geological society of Nevada symposium proceedings coyner, A.R., & Fahey, P.L, (Editor), Reno sparks, Nevada, 909- 924.
-Gleizes, G., Leblanc, D., Santana, V., Olivier, Ph., Bouchez, J. L. (1998) Sigmoidal structures featuring dextral shesr during emplacement of the Hercynian granite complex of Cauterets- Panticcosa (Pyrenees), Journal of structural geology, vol2/No 9/10, 1229- 1245.
-Leblanc, D., Gleizes, G., Lespinasse, P., Olivier, PH., Bouchez ,J. L. (1994) The Maladeta granite polydiapir, Spanish Pyrenees: a detailed magneto structural study, Journal of structural Geology, vol /16,No/ 2, 223, 235.
-Maninig, D. A. C. (1981) The effect of fluorine on liquidus phase relationships in the system Qz- Ab- Or with excess water at 1 Kb, Contribution to mineralogy and petrology, 76, 206- 215.
-Neves, S., Araujo, M. B., Correia, P. B., Mariano, G. (2003) Magnetic fabrics in the Cabanas Granite (NE Brazil): interplay between emplacement and regional fabrics in a dextral Transpressive regime, Journal of Strauctural Geology, 25, 441 – 453.
 -Paterson, S.R. Vernon, R.H. Toshiba, O.T. (1989) “A review for the identification of magmatic and tectonic foliations in granitoids”, J. of Structural Geology II(3), pp. 349-363.
-Passchier, c.w. and Trouw, R. A. J. (1999) "Micro Tetonics", Springer Verlag Berlin Heidelberg in Germany.
-Trouw, R. A. J., Paschier, C. W., Wiersma, D. J. (2010) Atlas of Mylonites- and microstructure, Springer verlag  Berlin Hidelberg  in Germany. 
-Vernon,  R.H., Flood, R.H. (1987) Contrasting deformation and metamorphism of S and I type granitoids in the Lachlan fold belt, estern Australia. Tectonic physics, 219, 241- 256.
-Vernon, R.H. (2004) “a practical guide to rock microstructure. Cambrige universitypress“. 594.
-Winter, J.D. (2001) An introduction to igneous and metamorphic petrology. Libarary of Congress Cataloging, New Jersey.