پژوهش های نوین در زمین لرزه (JNRS) - نمایه نویسندگان