دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، بهار 1394 
7. لرزه‌خیزی گستره ورزقان با تأکیدی بر زمین‌لرزه مخرب 1391

صفحه 59-64

سیده ساره مظفرپور حسینی؛ زهره سادات ریاضی راد