پژوهش های نوین در زمین لرزه (JNRS) - اهداف و چشم انداز