پژوهش های نوین در زمین لرزه (JNRS) - راهنمای نویسندگان