اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر بهرام عکاشه

ژئوفیزیک استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

akasheut.ac.ir

سردبیر

دکتر بهرام عکاشه

ژئوفیزیک استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

akasheut.ac.ir

دبیر اجرایی

مهندس پیمان صمدی

زنتیک دانشجوی دکتری رئیس اداره پژوهش

peyman1352samadiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محسن پورکرمانی

زمین شناسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

mohsen.pourkermanigmail.com

دکتر محمدرضا قیطانچی

ژئوفیزیک استاد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

mrghcheeut.ac.ir

دکتر مجید نبی بیدهندی

ژئوفیزیک استاد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

majidyahoo.com

دکتر ایرج رساء

زمین شناسی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

rasayahoo.com

دکتر محمدرضا اسپهبد

زمین شناسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

bodyahoo.com

دکتر حسین شیخی کاریزکی

زمین شناسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

shyahoo.com