پژوهش های نوین در زمین لرزه (JNRS) - واژه نامه اختصاصی