پژوهش های نوین در زمین لرزه (JNRS) - فرایند پذیرش مقالات