پژوهش های نوین در زمین لرزه (JNRS) - اصول اخلاقی انتشار مقاله