سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

راهنمای اشتراک
 فصلنامه علمی – پژوهشی "پژوهش‌های نوین در زمین‌لرزه"

 برای اشتراک سالانه فصلنامه علمی- پژوهشی "پژوهش‌های نوین در زمین‌لرزه"، لطفاً‌ برگ درخواست زیر را تکمیل و به همراه فیش بانکی به مبلغ 100000 ریال، پرداختی شماره حساب جاری 0103589308004 بانک ملی شعبه تجریش به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به نشانی: ‌تهران ـ خیابان پاسداران ـ میدان هروی ـ مکران جنوبی ـ‌ پلاک 16ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، معاونت پژوهشی صندوق پستی 936/19585 ارسال فرمائید.
........................................................................................................................................

برگ درخواست اشتراک فصلنامه علمی–  پژوهشی "پژوهش‌های نوین در زمین‌لرزه"

نام .................................  نام خانوادگی .......................................... شماره اشتراک .............................................
نام دانشگاه / مؤسسه ..................................................................... میزان تحصیلات ............................................
رشته تحصیلی ................................................................................. شغل ............................................................
نشانی: شهرستان .................................... شهر .............................. خیابان ..........................................................
کوچه .......................................... پلاک ................ طبقه ................. کد پستی .......................................................
پست الکترونیک: ...................................................................................................................................................
مشترک جدید هستم          مشترک قبلی هستم                
مایل به اشتراک فصلنامه زمین از شماره‌ی ............................... تا شماره‌ی ............................... (یک سال) می‌باشم و مبلغ ..................................... ریال بابت ....................... سری از فصلنامه فوق طبق فیش پیوست به شماره حساب .......................................................................... بانک .................................... واریز نموده‌ام.           
تاریخ:
امضاء: