پژوهش های نوین در زمین لرزه (JNRS) - اخبار و اعلانات