پژوهش های نوین در زمین لرزه (JNRS) - داور - داوران